ژنتیک-و-اصلاح-نژاد

9,000 دوز اسپرم سیمنتال وارد کشور گردید. این اسپرم ها در قالب 23 نوع مختلف می باشند.

محیط کاری